Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1

De verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, wat tot gevolg heeft dat elke klant die een bestelling overmaakt, deze voorwaarden aanvaardt en er onvoorwaardelijk mee instemt.

De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt de verkoper leverancier niet. Een eventuele vertraging in de levering kan, behoudens een schriftelijke afwijking, geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding, prijsvermindering, opschorting van betaling of opzegging van de bestelling.

De goederen worden steeds aanvaard bij vertrek uit de magazijnen van de verkoper-leverancier. Zij worden verzonden op risico en gevaar van de koper en de vervoerskosten zijn, behoudens schriftelijke afwijking, ten laste van de koper.


Artikel 2

Gedane bestellingen kunnen niet herroepen of geannuleerd worden door de koper, dan enkel in onderling overleg en mits akkoord van de verkoper.

Uiteraard behoudt de verkoper zich in geval van verbreking van het contract door de koper het recht voor om een schadevergoeding te eisen van minstens 20% op de totaliteit van de overeengekomen verkoopprijs.


Artikel 3

Iedere klacht omtrent levering van goederen is slechts ontvankelijk voor zover ze per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na levering aan de verkoper wordt kenbaar gemaakt. Eens de termijn verstreken is worden de geleverde goederen geacht definitief te zijn aanvaard en zullen klachten niet meer in aanmerking worden genomen.


Artikel 4

Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee de verkoper-leverancier zich niet akkoord heeft verklaard en deze desondanks toch genoodzaakt is om de goederen in ontvangst neemt, geschiedt deze in ontvangstname steeds onder alle voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper. De zending zal dan ter beschikking van de koper zijn rekening en risico worden opgeslagen.


Artikel 5

De facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum tenzij anders gespecifieerd (keuzemogelijkheden zijn bvb. betaalbaar op 30 of 60 dagen na

factuurdatum).

Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning een verwijlintrest aangerekend van 12% per jaar.

Bij niet-tijdige betaling van de facturen binnen de 15 dagen na de vervaldatum zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling, eveneens gehouden zijn betaling te doen van een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 20% op het factuursaldo, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 3.750,00 EUR.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper-leverancier op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper-leverancier volstaan.

 

Artikel 7

Indien het vertrouwen van de verkoper-leverancier in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper-leverancier zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper-leverancier zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd zijn rechten op schadevergoeding en intresten.

 

Artikel 8

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de
verkoper-leverancier verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

Artikel 9

Ingeval de koper de aan de verkoper-leverancier toebehorende goederen, zelfs verwerkt, her verkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper-leverancier alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

 

Artikel 10

Het trekken of het aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de
verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 11

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper-leverancier, alleen bevoegd.